SHOCK SALES ! XI’AN
ซีอาน-สุสานทหารหุ่น
4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ดส์ XW
สถานที่ท่องเที่ยว
  • กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี
  • โรงงานตุ๊กตาดินเผา เป็นตุ๊กตาดินเผาที่จำลองจากของจริงแต่ทำขนาดเล็กลง  
  • *ชิมอาหารเกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน  
  • ชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตา
  • วัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน 
  • วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ห่านป่าใหญ่
  • ชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง  
ราคาชั้น
Economy Class
 
ราคาชั้น
Scoot Biz
พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
17 – 20 มี.ค. 61 16,999.- +5,000.- 3,000.- รวมแล้ว
19 – 22 มี.ค. 61 16,999.- +5,000.- 3,000.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: ดอนเมือง-ซีอาน

18.30 น.

เช็คอินพร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 บริเวณแถวเคาร์เตอร์ 7 ทางเข้าประตู 6 สายการบินนกสกู๊ต โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

21.25 น.

โดยเที่ยวบินที่ XW890 นำท่านเหินฟ้าสู่นครซีอาน 

02.10 น.

ถึงซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน นำท่านเข้าที่พัก
พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว   

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ซีอาน-สุสานทหารหุ่นดินเผา-อาหารเกี้ยว-โชว์ราชวงศ์ถัง

09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ตำบล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี แวะชมโรงงานตุ๊กตาดินเผา เป็นตุ๊กตาดินเผาที่จำลองจากของจริงแต่ทำขนาดเล็กลง  

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก { แวะซื้อผ้าไหม สินค้า OTOP คุณภาพของจีน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *ชิมอาหารเกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน 
นำท่านเข้าชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ

พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ซีอาน-วัดลามะ-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองโบราณ-ร้านยางพารา-ตลาดอิสลาม-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- นำชมวัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คังซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน เห็นว่าการสร้างวัดนี้จะเป็นการสะดวกพักระหว่างทางสำหรับลามะผู้ใหญ่จากทิเบตที่ต้องเดินทางผ่านส่านซีเข้าสู่วังหลวงปักกิ่งเพื่อเข้าเฝ้า วัดลามะกว่างเหรินมีการซ่อมแซมและสร้างวิหารเพิ่มหลายครั้งครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ทำให้สวยงามใหญ่โตบนพื้นที่ 2.6 เอเค่อร์เช่นปัจจุบัน นำชมกำแพงหินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยคำสั่งของวังหลวงซึ่งเป็นลายมือของฮ่องเต้คังซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช นำท่านนมัสการ 3 มหาโพธิสัตย์ ที่วิหารมหาวีรา นมัสการรูปจงคาปาผู้นำนิกายพุทธทิเบตที่วิหารพันพระ นำชมวิหารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิฎก ชมรูปหล่อศากยมุนีพุทธเจ้าและองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงสมัยราชวงศ์ถังที่ได้รับคำสั่งให้แต่งงานกับผู้นำทิเบตเพื่อมิตรภาพ  
นำท่านเดินทางสู่วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
- จากนั้นชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2  กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แขวนระฆังไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีน สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่า ตั้งแต่ราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ซิง { แวะซื้อหยกและผีซิว ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องประดับนำโชค
- เดินทางสู่ร้านยางพารา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
- อิสระเดินเที่ยวที่ตลาดอิสลาม สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวซีอาน ชิมขนมพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกในราคาต่อรองที่ไม่แพงจนเกินไป    

19.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร 

22.30 น.

เดินทางไปสนามบิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ซีอาน-ดอนเมือง

03.30 น.

เดินทางกลับดอนเมือง โดยเที่ยวที่ XW 889

06.20 น.

เดินทางกลับถึงดอนเมือง โดยสวัสดีภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการ  ห้องเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท  /  ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ(กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป) 800 บาท / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)
ค่าบริการไม่รวม       
Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
Ø ค่าทิปคนขับรถอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
Ø ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น  อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
Ø ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
Ø ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
Ø ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง   
1.  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.  ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและที่พักซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
- ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
- การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท / เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign