NORTH & SOUTHISLAND
  [CHC-WEL-KAI] 9D 7N


สถานที่ท่องเที่ยว
 • โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี 
 • เรนโบว์ สปริงซ์-
 • เวลลิงตัน
 • ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต้
 • ไคร้สท์เชิร์ช –
 • ล่องเรือชมวาฬ ณ ไคคูร่า
 • ควีนส์ทาวน์ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
 • ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
(รวมตั๋ว)
ผู้ใหญ่
(ไม่รวมตั๋ว)
    18 - 28 มกราคม 2561 112,000.- 86,000.-
    15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 112,000.- 86,000.-
    8 - 18 มีนาคม 2561 112,000.- 86,000.-
    7 - 17 เมษายน (สงกรานต์) 2561 113,500.- 86,000.-
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

15.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )

18.45 น.

ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG491 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - การแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

12.05 น.

เดินทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโรโตรัว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ TEPUIA ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารีเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ภายในในศูนย์ มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไม้และทำเครื่องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบำเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี      
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMALAKEROTORUA หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ำตกฮูก้า - เวลลิงตัน

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว
ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อมาจากภาษาเมารีแปลว่า ทะเลสาบแห่งที่สอง เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่งในบริเวณที่อยู่ใกล้กันนี้ ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโตรัวจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ไฮไลท์ของฟาร์มนี้คือการโชว์ตัดขนแกะ การแสดงตัดขนแกะมีหลายแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ ที่อโกรโดมนั้นเป็นสถานที่แสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรีดน้ำนมวัว และ การแสดงสุนัขต้อนเป็ด และต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOWSPRING) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต ที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้า จากนั้นแวะชมน้ำตกฮูก้าน้ำตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำไวกาโต้ ซึ่งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางทางการบริหาร และการปกครอง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBISWELLINGTONHOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เวลลิงตัน - ชมเมือง – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน - ไคคูร่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมืองเวลลิงตันเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมักจะได้รับการเปรียบว่าเหมือนกับซานฟรานซิสโก ผ่านชมรัฐสภา หอสมุดแห่งชาติย่านWATER FRONT นำท่านชมวิวของเมืองจากยอดเขาวิคทอเรีย ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอย่างกว้างไกล เป็นเมืองซึ่งเสมือนฉากอันงดงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา รายล้อมด้วยท่าเรือน้ำลึกอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครองชมตึกรัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึ้งที่แปลกตา ซึ่งปีเตอร์แจ็คสัน ผู้กำกับทั้งสามภาคของภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์(THELORDOFTHERING)ได้เลือกเมืองเวลลิงตันซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองเป็นที่ปักหลักในการถ่ายทำและชมอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่สวยงามชมพิพิธภัณฑ์ เทปาป้า (TEPAPA)ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของชาวเมารีและประวัติความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ท่าเรือเมืองเวลลิงตัน เพื่อทำการเช็คอิน เพื่อ ลงเรือเฟอร์รี่ INTERISLANDERข้ามช่องแคบระหว่างเกาะใต้ สู่เกาะเหนือด้วยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องดูทีวี ร้านอาหาร ห้องเด็กเล่น พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทาง

18.00น.

เรือเทียบฝั่งท่าเรือเมืองพิคตันเกาะใต้ หลังรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 
เดินทางสู่เมืองเบลนแฮมเลาะเลียบชายฝั่งทะเล ชมทัศนียภาพของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ของนิวซีแลนด์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อโดยรถโค้ช สู่เมืองไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬในอดีต ให้ท่านพักผ่อนบนรถระหว่างเดินทาง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THEWHITEMORPHHERITAGEBOUTIQUE หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สเชิร์ท – แอชเบอร์ตัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
เที่ยวชม เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันตก ซึ่งในอดีตเมืองไคคูร่า เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843–1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ ไคคูร่ามีชื่อเสียงในเรื่องการจัดทัวร์ชมวาฬมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมวาฬ จากนั้นนำท่าน ลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คนนำสู่กลางทะเล เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติ  ท่านอาจจะได้พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และยังอาจจะได้ชมวาฬหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือน แนวชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พื้นเมือง)

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองไคร้ชเชิร์ท ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์
ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURRYMUSEUM)ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ  พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชมสวนโบตานิค(BOTANICGARDEN)ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองแอชเบอร์ตัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผ้าห่มและ พรมขนแกะ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะต่างๆ และอาหารเสริมบำรุงร่างกายมากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASHBURTONHOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ทาวน์ - กระเช้ากอนโดล่า+ลูท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจากเมืองแอชเบอร์ตัน ผ่านที่ราบแคนเทอร์เบอรี่สู่เมืองเทคาโปเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง ของ ทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ นำท่านสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLIONDOLLARVIEWซึ่งมียอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตรเหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์ญี่ปุ่น

บ่าย

ออกเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่าทางแวะชิม และซื้อผลไม้สด และแห้งที่เมืองครอมเวล เมืองแห่งผลไม้เมืองควีนส์ทาวน์ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (WAKATIPU) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสีฟ้าและยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมเมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ทสกี กอล์ฟ หรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก (สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่นการกระโดดบันจี้ และนั่งเรือเร็วนอกรายการทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้
 !!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่าชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COPTHORNEHOTEL&RESORTLAKEFRONTQUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORDSOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRRORLAKEทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEYCREEKและแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ดซาวด์
สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร จากหน้าผา พบกับแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COPTHORNEHOTEL&RESORTLAKEFRONTQUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: ควีนส์ทาวน์ – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

10.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ614

12.20 น.

ถึงเมืองอ๊อคแลนด์ หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมเมืองออคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่านพาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์NEW MARKETและ VICTORIAMARKETอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTELAUCKLANDHOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: สนามบินอ๊อคแลนด์– สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.50 น.

ออกเดินทางจากอ๊อคแลนด์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

20.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – เดือนมีนาคม 2561
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 112,000.- 86,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 107,000.- 82,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 96,000.- 74,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 85,000.- 65,000.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,000.- 18,000.-
 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง : 08 – 16 เมษายน(สงกรานต์) 2561                           
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 113,500.- 86,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 108,900.- 80,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 96,900.- 72,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 85,900.- 63,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,000.- 18,000.-


*** รวมค่า วีซ่ากรุ๊ป 3,600บาท ต่อ ท่าน  ***
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ * วีซ่ากรุ๊ป 3,600บาท ต่อ ท่าน *
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

เงื่อนไข เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
 • กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้  เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ หมายเหตุ
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
 • บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูตงดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

 
รายละเอียดเพิ่มเติม

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign