GRAND NEW ZEALAND
11 DAYS 9 NIGHTS


 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
 • เรนโบว์ สปริงซ์
 • เวลลิงตัน
 • ไคร้สท์เชิร์ช
 • ควีนส์ทาวน์
 • ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต้
 • ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
 • ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซีย

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง : เดิน มกราคม – มีนาคม 2561
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 131,500.- 105,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 125,000.- 99,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 112,000.- 88,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 99,000.- 79,000.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 34,000.- 34,000.-

กำหนดการเดินทาง : 07 – 17 เมษายน 2561
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 139,500.- 107,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 132,900.- 101,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 118,900.- 91,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 105,900.- 81,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 34,000.- 34,000.-
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

15.00น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง
  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )

18.45น.

ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG491 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง

12.05น.

เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโรโตรัวจากนั้นนำท่านชมเมืองออคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่านพาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์NEW MARKETและ VICTORIAMARKETอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักGRAND MILLENNIUMAUCKLANDHOTELหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA)คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAIRANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า บ้านฮอบบิท( HOBBITHOLES)สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( PETERJACKSON) ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORDOFTHERINGSFILMTRILOGY) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON)เป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของ แบ๊กเอนด์ อันเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการผจญภัยในนิยายเรื่องเดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์

เที่ยง

รับประทานอาหารภายใน HOBITTION

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัวเมืองโรตัวโรเป็นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อโคลนร้อนมากมาย ทำให้เป็นที่มาของชื่อเรียกขานอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ว่า เมืองแห่งซัลเฟอร์ (SulphurCity) เพราะบรรดาบ่อโคลนทั้งหลายนี้ได้ปล่อยซัลเฟอร์หรือกำมะถันออกมากระจายไปทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำแร่ น้ำพุร้อนมากมายทำให้เมืองโรโตรัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนด์อีกด้วยนำท่านสู่ TEPUIA ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารีเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ข้างในศูนย์มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไม้และทำเครื่องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบำเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี                           
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUMHOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ำตกฮูก้า – เนเปียร์

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว
ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อมาจากภาษาเมารีแปลว่า ทะเลสาบแห่งที่สอง เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่งในบริเวณที่อยู่ใกล้กันนี้ ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโตรัวจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ไฮไลท์ของฟาร์มนี้คือการโชว์ตัดขนแกะ การแสดงตัดขนแกะมีหลายแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ ที่อโกรโดมนั้นเป็นสถานที่แสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรีดน้ำนมวัว และ การแสดงสุนัขต้อนเป็ด และต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOWSPRING) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต ที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้า จากนั้นแวะชมน้ำตกฮูก้าน้ำตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำไวกาโต้ ซึ่งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป ในบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นคือการเล่นเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท และกระโดดบันจี้ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์ (รายการนี้ยังไม่รวมค่านั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท หรือกระโดดบันจี้  หากท่านใดสนใจกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)
              จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเนเปียร์ นำท่านชม เมืองเนเปียร์เมืองศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า และแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิประเทศอันสวยงามของไร่องุ่นและเชิญท่านเลือกชิมและซื้อไวน์คุณภาพดีได้ที่เมืองนี้ ผ่านชมสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกส้มสีทอง ไม่ว่าจะเป็น WalkingStreetหรือ ถนน DaltonStreetและโบสถ์ St. Paul’sHallหรือจะเป็นย่านริมทะเล

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SCENICHOTELTEPANIA หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เนเปียร์ - เวลลิงตัน - ชมเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางทางการบริหาร และการปกครอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมเมืองเวลลิงตันเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมักจะได้รับการเปรียบว่าเหมือนกับซานฟรานซิสโก ผ่านชมรัฐสภา หอสมุดแห่งชาติย่านWATER FRONT นำท่านชมวิวของเมืองจากยอดเขาวิคทอเรีย ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอย่างกว้างไกล เป็นเมืองซึ่งเสมือนฉากอันงดงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา รายล้อมด้วยท่าเรือน้ำลึกอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครองชมตึกรัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึ้งที่แปลกตาซึ่งปีเตอร์แจ็คสัน ผู้กำกับทั้งสามภาคของภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์(THELORDOFTHERING)ได้เลือกเมืองเวลลิงตันซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองเป็นที่ปักหลักในการถ่ายทำและชมอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่สวยงามจากนั้นนำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขาวิคตอเรีย ท่านสามารถสูดอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขา และชมทัศนียภาพอันกว้างไกลของเมืองเวลลิงตัน บ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วิวของอ่าวที่จะเห็นเรือน้อยใหญ่เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนยอดเข้าวิคตอเรีย หรือท่านสามารถเข้าชม สวนโบทานิค (BOTANICGARDEN) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขาได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์ เทปาป้า (TEPAPA)ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีที่นำ เสนอเรื่องราวต่างๆ ของชาวเมารีและประวัติความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JAMESCOOKHOTEL GRAND CHANCELLOR หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เวลลิงตัน – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือเมืองเวลลิงตัน เพื่อทำการเช็คอิน เพื่อ ลงเรือเฟอร์รี่ INTERISLANDER ข้ามช่องแคบระหว่างเกาะใต้ สู่เกาะเหนือด้วยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องดูทีวี ร้านอาหาร ห้องเด็กเล่น พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนเรือ)
เรือเทียบฝั่งท่าเรือเมืองพิคตันเกาะใต้ หลังรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองไคร้ชเชิร์ท ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURRYMUSEUM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ  พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชมสวนโบตานิค(BOTANICGARDEN)ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGESLATIMERCHRISTCHURCHHOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ไคร้สท์เชิร์ช-สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS –ชมเมืองโฮกิติกะ - เมืองฟรานซ์โจเซฟ (FRANZ JOSEF)

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
จากนั้นเดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’SPASSสถานีระหว่างทางจากนั้นนำท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรสที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ  ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาด เพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทางโดยต้นไม้หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโฮกิติกะเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลเป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มีหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองที่มีความชำนาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซึ่งมีความสำคัญด้านจิตวิญญาณเป็นอย่างมากสำหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดที่ชาวเมารีรู้จัก ถูกนำมาใช้ทำอาวุธ เครื่องมือและเครื่องประดับส่วนตัว เชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและซื้อหยกเป็นของฝาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พื้นเมือง)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองฟรานซ์โจเซฟ (FRANZJOSEF)เป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็งจึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซียและฟ็อกซ์กลาเซียความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตรกลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SCENICHOTELFRANZJOSEFHOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: เมืองฟรานซ์โจเซฟ (FRANZ JOSEF) –ชมฟ็อกกลาเซียร์-เมือง (HASST)-เมืองวานากา

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ชมฟ็อกกลาเซียร์มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม สำหรับจุดชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์แบบชัดๆ อยู่เลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสันไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธารน้ำแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริบตาเลย (ให้ท่านได้เลือกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้าท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางฮาสพาส สู่เมือง (HASST) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารีซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก (GREEN STONE) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขานำท่านเดินทางสู่เมืองวานากาเมืองเล็กๆศูนย์กลางของเกาะใต้ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา ที่มีทิวทัศน์แสนงดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ประดับประดาไปด้วยพืชพรรณสีสันสดใส ทั้ง แดง ส้ม แสด ทอง ชมพู ตัดกับสีฟ้าสดของท้องฟ้าใส และสีใสๆของน้ำแห่งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดของผลงานศิลปินเอกชั้นครู โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบวานาก้า เห็นต้นไม้ใบสีสวยงามไปทั้งต้น เรียงรายของตลอดฝั่ง เชิญสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ยังคงรักษาธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญเสียไป และเที่ยวชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาอันงดงาม ระหว่างทางให้ท่านได้ แวะชม ห้องน้ำสมัยโรมัน (Puzzling World)เมืองมหัศจรรย์ของเล่น (ถ่ายรูปด้านนอก)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พักCOPTHORNEHOTEL&RESORTQUEENSTTOWNLAKEFRONTหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORDSOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORDLAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRRORLAKEทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEYCREEKและแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ดซาวด์
สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร จากหน้าผา พบกับแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้อมไวน์แดง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COPTHORNEHOTEL&RESORTQUEENSTTOWNLAKEFRON Tหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 10 :: ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิด มีทั้งผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ของนิวซีแลนด์ ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ยว  ทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์  นำท่านแวะชม MRSJONESFRUITORCHARDS
ให้ท่านได้เลือกชม และซื้อผลไม้ตามฤดูกาลได้ที่นี่ได้อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีเข้าสู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLIONDOLLARVIEWซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTELCHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 11 :: ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

10.00น.

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ NZ 534

11.20น.

เดินทางถึงสนามบินอ๊อคแลนด์

14.50น.

ออกเดินทางจากอ๊อคแลนด์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

20.50น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง : เดิน มกราคม – มีนาคม 2561
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 131,500.- 105,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 125,000.- 99,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 112,000.- 88,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 99,000.- 79,000.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 34,000.- 34,000.-
 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง : 07 – 17 เมษายน 2561
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 139,500.- 107,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 132,900.- 101,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 118,900.- 91,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 105,900.- 81,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 34,000.- 34,000.-
 
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** รวมค่า วีซ่ากรุ๊ป 3,600บาท ต่อ ท่าน  ***
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ * วีซ่ากรุ๊ป 3,600บาท ต่อ ท่าน *
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

เงื่อนไข เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
 • กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้  เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
 • บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต  
 งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

Add Line สอบถาม :   
  
https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign