VIP HONGKONG 
สถานที่ท่องเที่ยว
1.   นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล
2.   ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์
3.   ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา Symphony of Lights
4.   อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALL และถนนนาธาน
5.   ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง
6.   เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่ ที่นั่งแบบ BUSINESS CLASS
7.   พักโรงแรม 4 ดาวย่านช้อปปิ้ง
8.   นั่ง OPEN TOP BUS ชมเมืองย่านถนนนาธาน
9.   นั่งรถรางพีคแทรม

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
VIP HONGKONG
3D 2N BY EK
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน
เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ : 16-18 มีนาคม 2561 22,900 22,900 20,900 8,500
วันที่ : 31มีนาคม–02เมษายน  2561 22,900 22,900 20,900 8,500
วันที่ : 06–08 เมษายน  2561 27,991 27,991 25,991 8,500
วันที่ : 13-15 เมษายน  2561 32,991 32,991 32,991 10,500
วันที่ : 28-30 เมษายน  2561 27,991 27,991 25,991 8,500
 
*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 6,500 บาท/ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***
ท่านละ 600บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ**

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]

10.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ ... คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

13.45 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้*

17.30 น.

เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT Bสนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นำท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 น.  ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก Prudential Hotel , Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: วัดหวังต้าเซียน-สำนักนางชี–วัดแชกงหมิว- พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิงคริสตัล-City Gate Outlet- นั่งรถชมเมือง Open Top Bus

เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทนจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา ปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่งและยังมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย...จากนั้นนำท่านชม วัดชีหลิน สำนักนางชีในพระพุทธศาสนาฝ่ายลัทธิมหายานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศ์ถังของจีน ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่งแต่ละหลังจะมีองศ์พระโพธิสัตว์ให้ผู้คนได้กราบไหว้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทาง สู่เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกงนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกระเช้าลอยฟ้านองปิง(Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากรถกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้สักการะพระใหญ่เกาะลันเตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง ทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุกหรือเครื่องประดับตริสตัลเพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน...จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯฯ ....จากนั้นพิเศษสุดๆ นำทุกท่านนั่งรถ Open top Bus 2 ชั้น open air เพื่อชมเมืองบนถนนนาธาน จิมซาจุ่ย เลดี้มาเก๊ต ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศโดยรอบๆเมืองและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ OPEN TOP BUS ใช้เวลา (ประมาณ 30-45 นาที )  

เย็น

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก  เดินทางเข้าสู่ที่พัก Prudential Hotel , Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)-หาดรีพัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak  หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกง ...จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป..

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ห่านย่าง

บ่าย

จากนั้นนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย   ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria

เย็น

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

21.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK385

23.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
    - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
    ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-  เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-  เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไข
การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่
บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
8. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ  หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
9.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
10.  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
8. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง


  Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign