คูลลิ่ง รัสเซียมอสโคว์ซากอร์ส
6วัน3คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
·  ชมสถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
·  ชมพระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
·  ชมจตุรัสแดงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
·  ชมวิหารเซนต์บาซิลโดมหัวหอม 9 โดมมีสีสันสดใสสวยงาม
·  ชมสแปร์โร่ฮิลล์เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
·  ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
·  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
เดือน  มกราคม
19 ม.ค. 61- 24 ม.ค. 61   31,999 31,999 31,999 7,900 -
26 ม.ค. 61- 31 ม.ค. 61   30,999 30,999 30,999 7,900 -
เดือน  กุมภาพันธ์
02 ก.พ. 61- 07 ก.พ. 61   30,999 30,999 30,999 7,900 -
09 ก.พ. 61- 14 ก.พ. 61   29,999 29,999 29,999 7,900 -
17 ก.พ. 61- 22 ก.พ. 61   29,999 29,999 29,999 7,900 -
23 ก.พ. 61- 28 ก.พ. 61   30,999 30,999 30,999 7,900 -
เดือน  มีนาคม
02 มี.ค. 61- 07 มี.ค. 61   30,999 30,999 30,999 7,900 -
23 มี.ค. 61- 28 มี.ค. 61   30,999 30,999 30,999 7,900 -

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)- โดฮา

22:00 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นประตูทางเข้าเคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: โดฮา-มอสโคว์- ตลาดอิสมายลอฟ - สถานีรถไฟใต้ดิน

01:35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR837

05:25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮาประเทศกาตาร์(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

06:40 น.

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR233

12:00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานโดโมเดโดโวหลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปีจากนั้นนำท่านชมจตุรัสแดงRed Squareเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซียสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆและการชุมนุมต่างๆท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซียสุสานเลนินและวิหารเซนต์บาซิลSaint Basil's Cathedralตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลมมีโดมหัวหอม 9 โดมมีสีสันสดใสสวยงามขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลกและจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำภายในห้างกุมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองที่มีความสวยงามโดดเด่นจากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของรัสเซียรถไฟใต้ดินมอสโคว์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก Ibis Moscow Oktyabrskoye Poleหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล-ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำผู้มีเกียรติสู่พระราชวังเครมลินKremlin Palaceสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซียสร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆของรัสเซียจากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม9 ยอดชมโบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิลที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจลไมเคิลเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราชชมระฆังพระเจ้าซาร์สร้างในปีค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตกปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลินชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์Tsar Cannonสร้างในปีค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก40 ตันและลูกกระสุนหนักลูกละ1 ตัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมGumห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโกแต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิดห้างสรรพสินค้ากุมหรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ห้างสรรพสินค้ากุมก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้นมีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกันแต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่าที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่นเสื้อผ้าของใช้ในครัวเรือนสินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อเครื่องสำอางค์น้ำหอมและสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึกซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียวชมสถานีรถไฟใต้ดินMetroการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรมงานจิตรกรรมงานสเตนกลาสกระจกสีอีกทั้งโคมไฟและงานประดับประดาต่างๆล้วนปราณีตวิจิตรบรรจง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก Ibis Moscow Oktyabrskoye Poleหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ-โบสถ์ทรินิตี้-สแปร์โร่ฮิลล์ - ตลาดอิสมายลอฟกี้

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซากอร์สZagorskเดินทางออกจากกรุงมอสโคว์ชมโบสถ์เก่าแก่ที่ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญมีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวดชั้นล่างเป็นห้องครัวสำหรับทำอาหารให้กับคนจนจากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญAssumption Churchสร้างเลียนแบบโบสถ์ที่พระราชวังเครมลินเข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูร้อนและชมโบสถ์ทรินิตี้Holy Trinityสถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสีทองภายในมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์เจียสผู้ก่อตั้งเมืองซากอร์สประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพของท่าน

เที่ยง

จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกบริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกที่ขึ้นชื่อเช่นตุ๊กตาแม่ลูกดกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านงานฝีมือของเล่นสำหรับเด็กของใช้ในฤดูหนาวเช่นผ้าพันคอไหมพรมถุงมือกันหนาวและสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเข้ากรุงมอสโคว์นำท่านสู่สแปร์โร่ฮิลล์Sparrow Hillจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมดถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลินซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึกที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกันนำท่านสู่ตลาดอิสมายลอฟกี้Izmailovsky Marketตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมายอิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่นตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอกล่องดนตรีรูปแบบต่างๆกล่องไม้พวงกุญแจไม้แกะสลักและสินค้าของที่ระลึกอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก  Ibis Moscow Oktyabrskoye Poleหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: วิหารเซนต์ซาเวียร์-โดฮา

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมวิหารเซนต์ซาเวียร์St. Saviour Cathedralเป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติสร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร

23:55 น.

ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR230

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

04:55น.+1

เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08:15 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR832

18:50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
· ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
· ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
· ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
· ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
· ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
· ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
· ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
· ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
·  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 30 Euro/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
·  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำงวดแรก20,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายเหตุ
1.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3.  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

    Add Line สอบถาม :   

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign