CHECK IN รัสเซียใบไม้ผลิ
มอสโคว์เซนต์ปีเตอร์

6วัน 4คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
·  ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
·  ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟหรือเปโตรควาเรสต์PETERHOF
·  ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
·  ชมพระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
·  ชมภายในพระราชวังฤดูหนาวประกอบด้วยห้องต่างๆมากมาย
·  ชมจตุรัสแดงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
·  ชมโบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล
·  ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
เดือน มีนาคม
31 มี.ค. 61- 05 เม.ย. 61   48,555 48,555 47,555 8,500 -
เดือน เมษายน
07 เม.ย. 61- 12 เม.ย. 61   49,555 49,555 48,555 8,500 -
08 เม.ย. 61- 13 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์
* KC232/KC894
50,555 50,555 49,555 8,500 -
12 เม.ย. 61- 17 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์ 55,555 55,555 54,555 8,500 -
14 เม.ย. 61- 19 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์ 55,555 55,555 54,555 8,500 -
21 เม.ย. 61- 26 เม.ย. 61   48,555 48,555 47,555 8,500 -
28 เม.ย. 61- 03 พ.ค. 61 * วันแรงงาน 48,555 48,555 47,555 8,500 -
เดือน พฤษภาคม
05 พ.ค. 61- 10 พ.ค. 61   48,555 48,555 47,555 8,500 -
19 พ.ค. 61- 24 พ.ค. 61   48,555 48,555 47,555 8,500 -
เดือน มิถุนายน
09 มิ.ย. 61- 14 มิ.ย. 61   48,555 48,555 47,555 8,500 -
23 มิ.ย. 61- 28 มิ.ย. 61   48,555 48,555 47,555 8,500 -
* ขาไป KC232 เวลา 06:15 - 13:15 / KC137 เวลา 20:10 - 21:20
* ขากลับ KC894 เวลา 10:00 - 16:25 / KC231 เวลา 20:20 - 04:55+1
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-อัลมาตี

07:30 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นประตูทางเข้าเคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

10:30 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี โดยเที่ยวบินที่ KC932

16:30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

19:15 น.

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC875

21:00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สแปร่โร่ฮิลล์-รถไฟใต้ดิน- วิหารเซนต์ซาเวียร์-จตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้าGUM

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่สแปร์โร่ฮิลล์จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมดถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลินซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึกที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกันจากนั้นนำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรมงานจิตรกรรมงานสเตนกลาสกระจกสีอีกทั้งโคมไฟและงานประดับประดาต่างๆล้วนปราณีตวิจิตรบรรจงจากนั้นนำท่านชมวิหารเซนต์ซาเวียร์เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติสร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
จากนั้นนำชมจตุรัสแดงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซียสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆและการชุมนุมต่างๆท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซียสุสานเลนินและวิหารเซนต์บาซิลตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลมมีโดมหัวหอม 9 โดมมีสีสันสดใสสวยงามขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลกและจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมGumห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโกแต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิดห้างสรรพสินค้ากุมหรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ห้างสรรพสินค้ากุมก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้นมีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกันแต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่าที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่นเสื้อผ้าของใช้ในครัวเรือนสินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อเครื่องสำอางค์น้ำหอมและสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึกซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: พระราชวังเครมลิน-รถไฟด่วนMega Polis Express -เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำผู้มีเกียรติสู่พระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซียสร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆของรัสเซียผ่านชมพิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียจัดแสดงเครื่องทรงราชรถราชบริภัณฑ์ของพระเจ้าซาร์จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม9 ยอดชมโบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิลที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจลไมเคิลเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราชชมระฆังพระเจ้าซาร์สร้างในปีค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตกปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลินชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์สร้างในปีค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก40 ตันและลูกกระสุนหนักลูกละ1 ตัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านขึ้นรถไฟด่วนMega Polis Express เพื่อออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ส เบิร์ก
 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก  Holiday Inn St. Petersburg Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวังฤดูหนาว

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟหรือเปโตรควาเรสต์PETERHOFริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปีค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อนโดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซียและเนื่องจากได้รวบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมายสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและนีโอคลาสิคที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆเช่นห้องบอลรูมห้องท้องพระโรงท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่ามและร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์**พระราชวังฤดูร้อนPeterhof Palaceจะปิดน้ำพุในสวนช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม พระราชวังฤดูร้อนPeterhof Palace จะปิดทุกวันจันทร์สิ้นเดือนหรือวันจันทร์และวันอังคาร (2 วัน) สิ้นเดือนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพื้นเมืองรัสเซียที่จะเพิ่มวันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมกรณีที่พระราชวังฤดูร้อนPeterhof Palace ปิดทางบริษัทขอนำท่านชมความสวยงามของพระราชวังแคทเทอรีนห้องอำพันหรือพระราชวังยูสซูปอฟหรือพระราชวังพาฟลอฟส์วังใดวังหนึ่งเป็นการทดแทน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซคSAINT ISAAC’S CATHEDRALสร้างในปีค.ศ.1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดาซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หินและถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกพระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์อย่างมหาศาลเฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัมภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสีซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปีปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังฤดูหนาวHERMITAGE MUSEUMชมภายในพระราชวังที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้องณสถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย/รัสเซียพร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วยจากนั้นนำท่านผ่านชมวิหารปีเตอร์แอนด์ปอลด์Peter-and-Paul-Fortressเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 และสร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายนค.ศ.1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนาซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟเริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรกจนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่เพิ่งนำมาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจDNA ทราบว่าคือพระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพระเจ้านิโคลัสที่ 2 พระมเหสีอเล็กซานดราและพระธิดา 3 พระองค์คือโอลก้าOlga ทาเทียนาTatiana และอนาสตาเซียAnastasia ส่วนที่ไม่พบคือมาเรียMaria และรัชทายาทอเล็กเซย์Alekxyบริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญและที่ขังคุกนักโทษทางการเมือง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn St. Petersburg Hotelหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เซ็นปีเตอร์เบิร์ก-อัลมาตี

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

11:50 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานอัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC136

19:50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานอัลมาตี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

01:00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931

08:55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
· ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
· ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
· ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
· ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
· ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
· ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
· ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
·  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
·  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
·  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข
การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำงวดแรก20,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
    Add Line สอบถาม :   

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign