เทียนสิน-ปักกิ่ง เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม
ศาลหม่าโจ้-กำแพงเมืองจีน-วัดลามะ
กายกรรมปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน แอร์ไชน่า CA

สถานที่ท่องเที่ยว
ถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย)
นมัสการศาลหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์ 
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) 
ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
23 - 28 มี.ค. 2561 20,900.- 5,500.- รวมแล้ว
11-16 เม.ย. 2561 (สงกรานต์) 28,900.- 5,500.- รวมแล้ว
25-30 พ.ค. 2561 19,900.- 5,500.- รวมแล้ว
15-20 มิ.ย. 2561 19,900.- 5,500.- รวมแล้ว

ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300หยวน / คน / วัน
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

22.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้-ถนนอิตาลี-ปักกิ่ง

01.40 น.

เดินทางไปเทียนสินโดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 812

07.10.น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนสินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเทียนสินเป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของจีนโดยในปีพ.ศ. 2550สนามบินสามารถรองรับสินค้าทั้งสิ้น125,087ตันทำให้กลายเป็นสนามบินที่พลุกพล่านเป็นอันดับที่12และมีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดของจีนนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

08.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร หรือ ชุด KFC หรือ MAC 
นำท่านเที่ยวชมถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย) ที่เป็นศูนย์รวมของร้านรวงที่จำหน่าย หนังสือ เครื่องกระเบื้อง พรม งานฝีมือ ของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและของพื้นเมือง แล้วนำท่าน นมัสการศาลหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการหม่าโจ้แล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ
นำท่านเดินชม ถนนอิตาลี บริเวณนี้จะติดแม่น้ำซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นย่านที่มีบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบอิตาลีและเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีเพียงแห่งเดียวในโลก

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง แบบจีนที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยังเมืองปักกิ่ง 

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือ เทียบเท่า (4*)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง

นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา 

 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง นำชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  *ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ
** หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดลามะ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน ** แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น 

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร**เมนูอาหารแต้จิ๋ว
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สนามกีฬารังนก-ถนนหวังฝูจิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก เดินทางสู่ร้านยางพารา สินค้าผลิตที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร                
ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร) แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารแล้วส่งท่านช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า (4*) ** ชวนชิมสุกี้สมุนไพร

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ตลาดรัสเซีย-เทียนสิน-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

14.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทียนสิน โดยรถบัส

17.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ(อาหารกล่องที่สนามบินเทียนสิน)

20.30 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA-811

00.45 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป 800 บาท*ค่าภาษีสนามบินไทย *ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * ค่าค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันที่ 18 พ.ย. 2560) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ** ค่าธรรมเนียม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจริง 

ค่าบริการ  ห้องเดี่ยวเพิ่ม 5,500 บาท  (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)

อัตรานี้รวม   ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป 800 บาท / ค่าภาษีสนามบินไทย *ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * ค่าค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันที่ 18 พ.ย. 2560) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ** ค่าธรรมเนียม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจริง

อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวนและ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน 

เงื่อนไข สำรองที่นั่งมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วันไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/ หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ – ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign