ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 5วัน4คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
อาลีซาน เกาสง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราวัดฝ๋อกวงซาน  EDA OUTLET   อ่าวซีจือ  ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต ชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก FormosaBoulevard Station

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักท่านเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
14-18 Dec’17 23,999 22,999 3,900
20-24 Dec’17 23,999 22,999 3,900
23-27 Feb’18 23,999 22,999 3,900
2-6 Mar’18 23,999 22,999 3,900

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจองเนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้แต่หนังสือเดินทางทั่วไป หากท่านใดใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื่องจาก หนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านั้นถึงสามารถเข้าไต้หวันได้)  หากท่านใดส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้กับบริษัทในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันที่เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มที่ให้สำเนากับทางบริษัท หรือ นำหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ท่านลูกค้าทุกท่านรับทราบ และอายุของหนังสือเดินทางต้องมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวท่านเอง 
 
 
ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก
วันที่  1 ธันวาคม 2560 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง  ยื่นวีซ่าเท่านั้น**
สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เถาหยวน–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร ขึ้นตึกชั้น 89)

06.00

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

08.30

นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเที่ยวบินที่ CI 838 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง

13.00

ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับมัคคุเทศก์ นำท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศจากนั้นนำท่านชมตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได่ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวันสัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง508  เมตรได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวันภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า660 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเมนูพระกระโดดกำแพง
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN3.5*หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: COSMETIC SHOP -ไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ร้าน COSMETIC SHOPเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอาง ชั้นนำของไต้หวันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม จากนั้น นำท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซำจั๋ง ที่วัดเสวียนกวง   

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก EVER DELIGHTFUL BUSINESS HOTEL 3* หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อุทยานแห่งชาติอาลีซาน– นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี –ชิมชาอู่หลง– ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นำท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เป็น  อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง หลังรับประทานอาหาร นำท่านแวะชิมชาอู่หลงซึ่งเป็นชาบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาด ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต  เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเจียอี้ และ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้า ร้านอาหารครบครัน  อาหารที่ขึ้นชื่อของไนท์มาเก็ต คือข้าวมันไก่สไตล์ไต้หวัน อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน จนถึงเวลานัดพบ  

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  DEL TON HOTEL4*หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เกาสง-ศูนย์ germanium-วัดฝ๋อกวงซาน-EDA OUTLET-ร้านขนมพายสับปะรด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเกาสง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของไต้หวัน เป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าเรือส่งขนสินค้า ใหญ่ติดอันดับโลก นำท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย   จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดฝ๋อกวงซานซึ่งเป็น1ใน4วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800องค์ที่สามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง1,000คนไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง33เมตรประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก480องค์ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้สักการะขอพรได้

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เป็น  อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปEDA OUT LET MALL ขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก, เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช๊อปสินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมายบนพื้นที่กว่า58,000ตารางเมตรรวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า300แบรนด์, อาทิGucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และPolo Ralph Lauren และอื่นๆเพื้อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆอิสระให้ทุกท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน  จากนั้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร เป็น  อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  DEL TON HOTEL4*หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อ่าวซือจือ– สถานีรถไฟ Formosa Boulevard - กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่  อ่าวซือจือ เป็นอ่าวที่สวยงามทางตอนไต้ของไต้หวัน ล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่มีความสวยงามหลังจากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟ Formosa Boulevardซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ถูกจัดให้ความสวยงามติดอันดับโลกเป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดม 30 เมตรทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามาทั่วภายในบริเวณอาคารโดมกระจกสีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดธาตุทั้งสี่ของธรรมชาติดินน้ำลมไฟและด้วยประติมากรรมนี้เองที่ทำให้สถานีรถไฟเกาสงติดอันดับสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เป็น  อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังอาหารนำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเกาสงเพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

14 35

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเที่ยวบินที่ CI 839

17 05

ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
2. ประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
11. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ
       บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัท
       ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
 
อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

เงื่อนไข เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาพาสสปอร์ตชำระงวดแรก8,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสำหรับการจอง
* สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
* เปลี่ยนวันเดินทาง กรุณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนวันเดินทาง 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย
โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign