อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ จัดโปรโมชั่น เทศกาลสงกรานต์ 11-16 เมษายน / 12-17 เมษายน 2557 ไปเที่ยวกุ้ยหลินกันดีกว่า ราคาประหยัด เริ่มต้นที่ 16,999.- สนใจจองด่วนนะคะ /// เมอร์รี่แลนด์ฯ จัดโปรโมชั่น เทศกาลสงกรานต์ 11-16 เมษายน / 12-17 เมษายน 2557 ไปเที่ยวกุ้ยหลินกันดีกว่า ราคาประหยัด เริ่มต้นที่ 16,999.- สนใจจองด่วนนะคะ /// เมอร์รี่แลนด์ฯ จัดโปรโมชั่น เทศกาลสงกรานต์ 11-16 เมษายน / 12-17 เมษายน 2557 ไปเที่ยวกุ้ยหลินกันดีกว่า ราคาประหยัด เริ่มต้นที่ 16,999.- สนใจจองด่วนนะคะ /// เมอร์รี่แลนด์ฯ จัดโปรโมชั่น เทศกาลสงกรานต์ 11-16 เมษายน / 12-17 เมษายน 2557 ไปเที่ยวกุ้ยหลินกันดีกว่า ราคาประหยัด เริ่มต้นที่ 16,999.- สนใจจองด่วนนะคะ /// เมอร์รี่แลนด์ฯ จัดโปรโมชั่น เทศกาลสงกรานต์ 11-16 เมษายน / 12-17 เมษายน 2557 ไปเที่ยวกุ้ยหลินกันดีกว่า ราคาประหยัด เริ่มต้นที่ 16,999.- สนใจจองด่วนนะคะ ///
17,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-PG) บินตรงกุ้ยหลิน-หยังซั่ว-สวนมังกรพ่นน้ำ-เมืองโบราณต้าซวี-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ดรีม 7 วัน 5 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
3. สายการบินเหมาลำ อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ครบ 10 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก เที่ยวบิน

เดินทาง 25 เม.ย. / 30 พ.ค. / 18 ก.ค. / 22 ส.ค. 57 (17,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า F / ไม่มีราคาเด็ก
INFANT ไม่มีที่นั่ง ราคา 6,500.-

19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) NEW ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-วัดหลิงกวง-สวนเป๋ยไห่-สะพานมาร์โคโปโล-สามล้อหูถง 5 วัน 4 คืน * 2 โชว์ (กายกรรม-โชว์หน้ากาก อาหารเสฉวน)

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน - ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 1 พ.ค. (20,999.-) /15,28 พ.ค. 57 (19,999.-)
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

32,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่งเจาะเกราะ 1-ปักกิ่งเที่ยวครบ-ชมกำแพงเมืองจีน-สวนเป๋ยไห่-วัดลามะ-2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน - ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 11-16 เม.ย. (32,900.-)
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

24,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่งเจาะเกราะ 2-SNOW DOME-สะพานมาร์โคโปโล-สวนเป๋ยไห่-นมัสการพระเขี้ยวแก้ว...วัดหลิงกวง-ถนนโบราณหนานลู่กู่เซียง-พิเศษอาหารเสฉวนต้าไจ๋เหมิน+โชว์หน้ากาก-กายกรรมปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน - ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 15-20 เม.ย. 57 (24,900.-)
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

33,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (MW-HB) นาริตะ – ฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว 5 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – นาริตะ– ฮาโกเน – ทะเลสาบอาชิ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท-ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว- นาริตะ– กรุงเทพฯ

เดินทาง 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

62,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย (WP-KC) มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-มอสโคว์- มอสโคว์-มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ปีเตอร์ฮอฟ-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก- เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก- อัลมาตี้-อัลมาตี้-กรุงเทพฯ

เดินทาง  16 เม.ย. (62,900.-)
เดินทาง  30 เม.ย. (65,900.-)

42,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-TG) PINK MOSS FESTIVAL IN JAPAN 5 DAYS 3 NIGHTS กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาริตะ-นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ ช็อปปิ้งแบรน์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรร

เดินทาง   23 เม.ย., 2,7 พ.ค. (44,900.-)
เดินทาง  10,14,21,23,28 พ.ค. (42,900.-)

71,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย (ML-PS) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว 7 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-พระราชวังวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-มอสโคว-สถานีรถไฟใต้ดิน-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซ

เดินทาง 28 เม.ย., 5 พ.ค. 57 (71,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษไม่แจกกระเป๋า

55,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ML-CA) ญี่ปุ่นครบไฮไลท์ 5 เมือง (โอซาก้า-เกียวโต-นารา-นาโกย่า-โตเกียว-ดีสนีย์ฯ-ปักกิ่ง 8 วัน 7 คืน) กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง-คันไซ-ปราสาทโอซาก้า-ชินซาบาชิ-โอซาก้า-กิโมโนโชว์-เกียวโต-วัดน้ำใส-ถนนกาน้ำชา-ปราสาททอง-นารา-วัดโทไดจิ-ปราสาทนาโกย่า-ROYAL JEWERY-ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่5—ล่องทะเลสาบอะชิ-โอชิโนะฮักไก-โตเกี

เดินทาง  7 พ.ค. (56,900.-)
** ทัวร์ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

79,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย (BL-AY) Scandinavia 4 Capitals 7 วัน กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)-กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย – ถนนสายช้อปปิ้ง เรือสำราญ DFDS- กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์) – สวนปฏิมากรรมวิกกลั

เดินทาง  7 พ.ค.  (79,900.-)
เดินทาง  6 ส.ค. (82,900.-)
เดินทาง  10 ก.ย. 22 ต.ค.  (79,900.-)

21,900 บาท
ทัวร์ลาว (PW-TG) หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา - ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้าน ผานม-น้ำตกตาดกวางซี-วัดใหม่สุวันพูนะมาราม-พิพิธภั

เดินทาง  9 พ.ค.,6 มิ.ย.,11 ก.ค. (21,900.-)
 

56,999 บาท
ทัวร์อียิปต์ (PV-MS) อียิปต์ 8 วัน 5 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-เดินทาง ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า-ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ- อัสวาน- อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุ๊กซอร

เดินทาง  1,3,10 พ.ค. (59,999.-)
เดินทาง  31 พ.ค. (57,999.-)
เดินทาง  21,28 มิ.ย. (57,999.-)
เดินทาง  5,26 ก.ค. (57,999.-)

58,900 บาท
ทัวร์จอร์แดน (PV-RJ) HARBIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS สนามบินสุวรรณภูมิ-อัมมาน – มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค - อคาบา-เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม- นครเพตร้า – กรุงอัมมาน-ป้อมปราการอัจลุน – เมืองกรีก - โรมันเจอราช - ทะเลเดดซี-ป้อมปราการกรุงอัมมาน - กลุ่มป

เดินทา  1,9,12 พ.ค. (60,500.-)
เดินทาง  6,20,30, มิ.ย. (59,888.-)
เดินทาง  10,25 ก.ค. (59,888.-)
 

112,000 บาท
ทัวร์ยุโรป (DS-TG) Best of The Alps 8 วัน กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)-ซูริค - กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - อินเทอลาเก้น-รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)-เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi)

เดินทาง 7,14,21,28 มิ.ย. (112,000.-)
เดินทาง 5,12,19,26 ก.ค. (112,000.-)
เดินทาง 2,9,16,23,30 ส.ค./6,13,20,27 ก.ย. (112,000.-)
เดินทาง 4,11,18 ต.ค. (112,000.-)

116,000 บาท
ทัวร์ยุโรป (DS-TG) Best of Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)-มหานครปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - พระราชวังแวร์ซายน์ -มหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - โบสถ์โนตเตรอดาม - ร้านดิวตี้ฟรี แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือแม่

เดินทาง 7,14,21,28 มิ.ย. (116,000.-)
เดินทาง 5,12,19,26 ก.ค. (116,000.-)
เดินทาง 2,9,16,23,30 ส.ค./6,13,20,27 ก.ย. (116,000.-)
เดินทาง 4,11,18,25 ต.ค. (116,000.-)

118,000 บาท
ทัวร์ยุโรป (DS-TG) Insight Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)-ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค-ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - น

เดินทาง 7,14,21,28 มิ.ย. (118,000.-)
เดินทาง 5,12,19,26 ก.ค. (118,000.-)
เดินทาง 2,9,16,23,30 ส.ค./6,13,20,27 ก.ย. (118,000.-)
เดินทาง 4,11,18,25 ต.ค. (118,000.-)