อัตราการแลกเปลี่ยน
ฉลองครบรอบ เมอร์รี่แลนด์ มีอายุขึ้นปีที่ 32 ในปี พ.ศ. 2558 ขอนำเสนอรายการใหม่ๆ เส้นทางใหม่ๆ เป็นทางเลือกของลูกค้า เราจะจัดทัวร์ มองโกเลียนอก (อูลันบาร์ตาร์) / มองโกเลียในเส้นทางใหม่ (หมั่นโจวหลี่-ไห่ลาร์เอ่อร์)/ อุชเบกีสถาน / จอร์เจีย / และกลับมาใหม่ เส้นทางเกาหลีเหนือ ที่ไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าเรา รอพบกับรายการใหม่ๆนี้ที่จะทยอย ออกตลาด นอกจากนั้นเส้นทางยอดฮิตที่ขายดี จะมีโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาแบบ อึ้ง...ทึ่ง...เสียว จนประหลาดใจ คอบพบกับคอนเซบใหม่ๆ ราคาใหม่ๆ ที่เราจะมอบให้กับแฟนๆ เมอร์รี่แลนด์ /// ฉลองครบรอบ เมอร์รี่แลนด์ มีอายุขึ้นปีที่ 32 ในปี พ.ศ. 2558 ขอนำเสนอรายการใหม่ๆ เส้นทางใหม่ๆ เป็นทางเลือกของลูกค้า เราจะจัดทัวร์ มองโกเลียนอก (อูลันบาร์ตาร์) / มองโกเลียในเส้นทางใหม่ (หมั่นโจวหลี่-ไห่ลาร์เอ่อร์)/ อุชเบกีสถาน / จอร์เจีย / และกลับมาใหม่ เส้นทางเกาหลีเหนือ ที่ไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าเรา รอพบกับรายการใหม่ๆนี้ที่จะทยอย ออกตลาด นอกจากนั้นเส้นทางยอดฮิตที่ขายดี จะมีโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาแบบ อึ้ง...ทึ่ง...เสียว จนประหลาดใจ คอบพบกับคอนเซบใหม่ๆ ราคาใหม่ๆ ที่เราจะมอบให้กับแฟนๆ เมอร์รี่แลนด์ /// ฉลองครบรอบ เมอร์รี่แลนด์ มีอายุขึ้นปีที่ 32 ในปี พ.ศ. 2558 ขอนำเสนอรายการใหม่ๆ เส้นทางใหม่ๆ เป็นทางเลือกของลูกค้า เราจะจัดทัวร์ มองโกเลียนอก (อูลันบาร์ตาร์) / มองโกเลียในเส้นทางใหม่ (หมั่นโจวหลี่-ไห่ลาร์เอ่อร์)/ อุชเบกีสถาน / จอร์เจีย / และกลับมาใหม่ เส้นทางเกาหลีเหนือ ที่ไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าเรา รอพบกับรายการใหม่ๆนี้ที่จะทยอย ออกตลาด นอกจากนั้นเส้นทางยอดฮิตที่ขายดี จะมีโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาแบบ อึ้ง...ทึ่ง...เสียว จนประหลาดใจ คอบพบกับคอนเซบใหม่ๆ ราคาใหม่ๆ ที่เราจะมอบให้กับแฟนๆ เมอร์รี่แลนด์ฯ ค่ะ
22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-หุ่นขี้ผึ้-SNOW DOME-สามล้อหูถง-สะพานมาร์โคโปโล-GOLDEN JAGUAE 6 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่า บัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 9,16,22,30 พ.ค. 6,13,20,27 มิ.ย. 57 (22,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) NEW ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนเป๋ยไห่-สะพานมาร์โคโปโล-สามล้อหูถง 5 วัน 4 คืน * 2 โชว์ (กายกรรม-โชว์หน้ากาก อาหารเสฉวน)

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่า บัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน - ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 15,28 พ.ค. 13 มิ.ย. 57 (19,999.-)
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

17,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-PG) บินตรงกุ้ยหลิน-หยังซั่ว-สวนมังกรพ่นน้ำ-เมืองโบราณต้าซวี-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ดรีม 7 วัน 5 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
3. สายการบินเหมาลำ อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ครบ 10 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก เที่ยวบิน

เดินทาง 30 พ.ค. (17,900.-) / 18 ก.ค. 22 ส.ค. 57 (16,999.-)
** ไม่แจกกระเป๋า F / ไม่มีราคาเด็ก
INFANT ไม่มีที่นั่ง ราคา 6,500.-

31,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ทัวร์ 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน

รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชั่วโมง เป็นรถไฟเร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

เดินทาง 1 พ.ค. (36,900.-) 17,31 พ.ค. 57 (32,999.-)
เดินทาง 14,28 มิ.ย. 12,26 ก.ค. 57 (31,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *แจกกระเป๋า F

32,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงการีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน 7 คืน * รวมโชว์จางอวี้โหมว

- คุนหมิง เมืองเก่ากวนตู้-วัดหยวนทง-ช้อบปิ้ง
- ต้าหลี่ วัดฉุงเซิ่น-เจดียสามองค์-ล่องเอ๋อร์ไห่-ชา 3 รส หมู่บ้านสี่โจว เมืองเก่า
- ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยก-เมืองเก่า-หมู่บ้านน้ำหยก- วัดยี่เฟิง-สระมังกรดำ-ภาพวาดไป๋ซา-โค้งแรกแยงซีเกียง- หุบผาเสือกระโจน
- จงเตี้ยน วัดซงจ้านหลิงซื้อ-เจดีย์จ้วนจิง-หุบเขาพระจันทร์สี่น้ำเงิน- เมืองเก่าจงเตี้ยน

เดินทาง 23 พ.ค. (34,900.-)
เดินทาง 20 มิ.ย. 18 ก.ค. (32,999.-)
* แจกกระเป๋า F

25,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) พัก 5 ดาว Super Save คุนหมิง-ต้าลี่-เจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน * รวมโชว์จางอวี้โหมว

ราคารวม
ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ + YR + CN TAX +TH TAX แล้ว (ประมาณ 3,500 บาท) ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋ว
ราคายังไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ คนรถท้องถิ่น 60 หยวน (รวม 120 หยวน = 600 บาท)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว

เดินทาง 4 พ.ค. 57 (25,900.-)

33,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (MW-HB) นาริตะ – ฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว 5 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – นาริตะ– ฮาโกเน – ทะเลสาบอาชิ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท-ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว- นาริตะ– กรุงเทพฯ

เดินทาง 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

42,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-TG) PINK MOSS FESTIVAL IN JAPAN 5 DAYS 3 NIGHTS กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาริตะ-นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ ช็อปปิ้งแบรน์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรร

เดินทาง  10,14,21,23,28 พ.ค. (42,900.-)

71,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย (ML-PS) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว 7 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-พระราชวังวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-มอสโคว-สถานีรถไฟใต้ดิน-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซ

เดินทาง 5 พ.ค. 57 (71,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษไม่แจกกระเป๋า

55,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ML-CA) ญี่ปุ่นครบไฮไลท์ 5 เมือง (โอซาก้า-เกียวโต-นารา-นาโกย่า-โตเกียว-ดีสนีย์ฯ-ปักกิ่ง 8 วัน 7 คืน) กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง-คันไซ-ปราสาทโอซาก้า-ชินซาบาชิ-โอซาก้า-กิโมโนโชว์-เกียวโต-วัดน้ำใส-ถนนกาน้ำชา-ปราสาททอง-นารา-วัดโทไดจิ-ปราสาทนาโกย่า-ROYAL JEWERY-ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่5—ล่องทะเลสาบอะชิ-โอชิโนะฮักไก-โตเกี

เดินทาง  7 พ.ค. (56,900.-)
** ทัวร์ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

79,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย (BL-AY) Scandinavia 4 Capitals 7 วัน กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)-กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย – ถนนสายช้อปปิ้ง เรือสำราญ DFDS- กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์) – สวนปฏิมากรรมวิกกลั

เดินทาง  7 พ.ค.  (79,900.-)
เดินทาง  6 ส.ค. (82,900.-)
เดินทาง  10 ก.ย. 22 ต.ค.  (79,900.-)

21,900 บาท
ทัวร์ลาว (PW-TG) หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา - ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้าน ผานม-น้ำตกตาดกวางซี-วัดใหม่สุวันพูนะมาราม-พิพิธภั

เดินทาง  9 พ.ค.,6 มิ.ย.,11 ก.ค. (21,900.-)
 

59,999 บาท
ทัวร์อียิปต์ (PV-MS) อียิปต์ 8 วัน 5 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-เดินทาง ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า-ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ- อัสวาน- อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุ๊กซอร

เดินทาง  10 พ.ค. (59,999.-)
เดินทาง  31 พ.ค. (57,999.-)
เดินทาง  21,28 มิ.ย. (57,999.-)
เดินทาง  5,26 ก.ค. (57,999.-)

60,500 บาท
ทัวร์จอร์แดน (PV-RJ) HARBIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS สนามบินสุวรรณภูมิ-อัมมาน – มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค - อคาบา-เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม- นครเพตร้า – กรุงอัมมาน-ป้อมปราการอัจลุน – เมืองกรีก - โรมันเจอราช - ทะเลเดดซี-ป้อมปราการกรุงอัมมาน - กลุ่มป

เดินทา  9,12 พ.ค. (60,500.-)
เดินทาง  6,20,30, มิ.ย. (59,888.-)
เดินทาง  10,25 ก.ค. (59,888.-)
 

112,000 บาท
ทัวร์ยุโรป (DS-TG) Best of The Alps 8 วัน กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)-ซูริค - กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - อินเทอลาเก้น-รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)-เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi)

เดินทาง 7,14,21,28 มิ.ย. (112,000.-)
เดินทาง 5,12,19,26 ก.ค. (112,000.-)
เดินทาง 2,9,16,23,30 ส.ค./6,13,20,27 ก.ย. (112,000.-)
เดินทาง 4,11,18 ต.ค. (112,000.-)

116,000 บาท
ทัวร์ยุโรป (DS-TG) Best of Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)-มหานครปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - พระราชวังแวร์ซายน์ -มหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - โบสถ์โนตเตรอดาม - ร้านดิวตี้ฟรี แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือแม่

เดินทาง 7,14,21,28 มิ.ย. (116,000.-)
เดินทาง 5,12,19,26 ก.ค. (116,000.-)
เดินทาง 2,9,16,23,30 ส.ค./6,13,20,27 ก.ย. (116,000.-)
เดินทาง 4,11,18,25 ต.ค. (116,000.-)

118,000 บาท
ทัวร์ยุโรป (DS-TG) Insight Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)-ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค-ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - น

เดินทาง 7,14,21,28 มิ.ย. (118,000.-)
เดินทาง 5,12,19,26 ก.ค. (118,000.-)
เดินทาง 2,9,16,23,30 ส.ค./6,13,20,27 ก.ย. (118,000.-)
เดินทาง 4,11,18,25 ต.ค. (118,000.-)

98,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (DS-TG) ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)-นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก-เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก-ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นา

เดินทาง  5,12,19,26 ก.ค. (98,900.-)
เดินทาง  9,16,23,30 ส.ค. (98,900.-)
เดินทาง  6,13,20,27 ก.ย. (98,900.-)
เดินทาง  4,11,18,28 ต.ค. (98,900.-)