อัตราการแลกเปลี่ยน
ฉลองครบรอบ เมอร์รี่แลนด์ มีอายุขึ้นปีที่ 32 ในปี พ.ศ. 2558 ขอนำเสนอรายการใหม่ๆ เส้นทางใหม่ๆ เป็นทางเลือกของลูกค้า เราจะจัดทัวร์ มองโกเลียนอก (อูลันบาร์ตาร์) / มองโกเลียในเส้นทางใหม่ (หมั่นโจวหลี่-ไห่ลาร์เอ่อร์)/ อุชเบกีสถาน / จอร์เจีย / และกลับมาใหม่ เส้นทางเกาหลีเหนือ ที่ไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าเรา รอพบกับรายการใหม่ๆนี้ที่จะทยอย ออกตลาด นอกจากนั้นเส้นทางยอดฮิตที่ขายดี จะมีโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาแบบ อึ้ง...ทึ่ง...เสียว จนประหลาดใจ คอบพบกับคอนเซบใหม่ๆ ราคาใหม่ๆ ที่เราจะมอบให้กับแฟนๆ เมอร์รี่แลนด์ /// ฉลองครบรอบ เมอร์รี่แลนด์ มีอายุขึ้นปีที่ 32 ในปี พ.ศ. 2558 ขอนำเสนอรายการใหม่ๆ เส้นทางใหม่ๆ เป็นทางเลือกของลูกค้า เราจะจัดทัวร์ มองโกเลียนอก (อูลันบาร์ตาร์) / มองโกเลียในเส้นทางใหม่ (หมั่นโจวหลี่-ไห่ลาร์เอ่อร์)/ อุชเบกีสถาน / จอร์เจีย / และกลับมาใหม่ เส้นทางเกาหลีเหนือ ที่ไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าเรา รอพบกับรายการใหม่ๆนี้ที่จะทยอย ออกตลาด นอกจากนั้นเส้นทางยอดฮิตที่ขายดี จะมีโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาแบบ อึ้ง...ทึ่ง...เสียว จนประหลาดใจ คอบพบกับคอนเซบใหม่ๆ ราคาใหม่ๆ ที่เราจะมอบให้กับแฟนๆ เมอร์รี่แลนด์ /// ฉลองครบรอบ เมอร์รี่แลนด์ มีอายุขึ้นปีที่ 32 ในปี พ.ศ. 2558 ขอนำเสนอรายการใหม่ๆ เส้นทางใหม่ๆ เป็นทางเลือกของลูกค้า เราจะจัดทัวร์ มองโกเลียนอก (อูลันบาร์ตาร์) / มองโกเลียในเส้นทางใหม่ (หมั่นโจวหลี่-ไห่ลาร์เอ่อร์)/ อุชเบกีสถาน / จอร์เจีย / และกลับมาใหม่ เส้นทางเกาหลีเหนือ ที่ไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าเรา รอพบกับรายการใหม่ๆนี้ที่จะทยอย ออกตลาด นอกจากนั้นเส้นทางยอดฮิตที่ขายดี จะมีโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาแบบ อึ้ง...ทึ่ง...เสียว จนประหลาดใจ คอบพบกับคอนเซบใหม่ๆ ราคาใหม่ๆ ที่เราจะมอบให้กับแฟนๆ เมอร์รี่แลนด์ฯ ค่ะ
20,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) *** รายการนี้มีทุกอย่าง*** ปักกิ่งเจาะเกราะ-สามล้อหูถง-สะพานมาร์โคโปโล-วัดหลิงกวง-สวนเป๋ยไห่-SNOW DOME-ปีละครั้ง ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 7 วัน 5 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัย จิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน – ทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก ผีซิวจำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม อย่างน้อย 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินและป้องกันการสูญหาย
บริษัทเมอร์รี่แลนด์ฯ ไม่มีนโยบายส่งพนักงานใดๆไปเก็บ (เงินสด) ตรงกับลูกค้า
แต่มีนโยบายในการรับชำระเงินค่าทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมที่พักฯลฯ ดังนี้

-กรุณาเขียนเช็คสั่งจ่าย “คุณโฆษิต เดชวาทิน” CHEQUE PAY TO MR. KOSIT DEJVATIN
-หรือ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี OR TRANFER DEPOSIT TO THE ACCOUNT OF
1. ชื่อบัญชี “บริษัทเมอร์รี่แลนด์ แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017-2-16934-3 (MERRYLANDTRAVEL SERVICE CO.,LTD. ,SAVING DEPOSIT, A/C 017-2-16934-3, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED,KLONGTOEY BRANCH
2. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 005 – 2 – 11271-4 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT, A/C NO.005 – 2 – 11271-4, SIAM COMMERCIAL BANK, SAPPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
3. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 012-1-52523-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT A/C NO. 012-1-52523-8 BANK OF AYUDHAYA PUBLIC COMPANY LIMITED, SAPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
4. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 108–0–55541-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT A/C NO. 108–0–55541–8 BANGKOK BANK, SAPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
5. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีออม ทรัพย์ เลขที่ 017–2–38808-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN,SAVING DEPOSIT, A/C NO.017–2–38808-8, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED,KLONGTOEY BRANCH
เพื่อยืนยันการชำระเงิน เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงในใบโอน
แล้วแฟกซ์มาที่ FAX: 02–2401285 – 6

25 เมษายน พ.ศ. 2557

เดินทาง 14-20 ก.ย. 57 (พิเศษ 20,999.-) ราคาปกติ 22,999.-
* ราคาพิเศษสำหรับงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก TITF#15
* วันที่ 14-17 ส.ค. 57 ณ. ศูนย์สิริกิติ์ บูธ CC: 286 
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า *** เปิดจองแล้ว

17,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ลดสนั่น!!! ปักกิ่ง+เทียนสิน+ทุ่งลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
เทียนสิน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ห่างจากปักกิ่ง 120 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นเมืองท่าที่สำคัญในการขนส่งทางเรือไกลและใกล้ และการค้าขายระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเก่าของเมืองเทียนสิน มีเหล็กกล้า การผลิตเครื่องจักร เคมี พลังงานไฟฟ้า ปั่นทอ วัตถุก่อสร้าง ทำกระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่มี ทำเรือ รถยนต์ ขุดน้ำมันปิโตเลียม แทรกเตอร์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช นาฬิกา เครื่องโทรทัศน์ และอุปกรณ์ถ่ายรูป ฯ
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินและป้องกันการสูญหาย
บริษัทเมอร์รี่แลนด์ฯ ไม่มีนโยบายส่งพนักงานใดๆไปเก็บ (เงินสด) ตรงกับลูกค้า
แต่มีนโยบายในการรับชำระเงินค่าทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมที่พักฯลฯ ดังนี้

-กรุณาเขียนเช็คสั่งจ่าย “คุณโฆษิต เดชวาทิน” CHEQUE PAY TO MR. KOSIT DEJVATIN
-หรือ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี OR TRANFER DEPOSIT TO THE ACCOUNT OF
1. ชื่อบัญชี “บริษัทเมอร์รี่แลนด์ แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017-2-16934-3 (MERRYLANDTRAVEL SERVICE CO.,LTD. ,SAVING DEPOSIT, A/C 017-2-16934-3, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED,KLONGTOEY BRANCH
2. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 005 – 2 – 11271-4 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT, A/C NO.005 – 2 – 11271-4, SIAM COMMERCIAL BANK, SAPPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
3. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 012-1-52523-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT A/C NO. 012-1-52523-8 BANK OF AYUDHAYA PUBLIC COMPANY LIMITED, SAPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
4. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 108–0–55541-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT A/C NO. 108–0–55541–8 BANGKOK BANK, SAPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
5. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีออม ทรัพย์ เลขที่ 017–2–38808-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN,SAVING DEPOSIT, A/C NO.017–2–38808-8, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED,KLONGTOEY BRANCH
เพื่อยืนยันการชำระเงิน เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงในใบโอน
แล้วแฟกซ์มาที่ FAX: 02–2401285 – 6

25 เมษายน พ.ศ. 2557

เดินทาง  29 ส.ค. (19,999.-) / 21 ก.ย. (17,999.-) 
เดินทาง  21 ต.ค. (24,900.-)
เดินทาง 19,26 ต.ค. (23,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

23,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG-A3) Tranformers 4 บุกอู่หลง-หลุมบ่อฟ้า 5 วัน 4 คืน

พัก 4 ดาว+รวมโชว์ดังที่เฉิงตู Top of Sichuan
ล่องเรือ Chao Tian Gong ชมแยงซีเกียง+มหานครฉุงชิ่งยามค่ำ
• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน
• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN และชิมอาหารสมุนไพร (ยาจีน) ที่เฉิงตู
• มรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• มรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “TRANSFORMERS 4 ”
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
• ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน หัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เดินทาง  10 ก.ย. (23,999.- / ราคาปกติ 25,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก
(เงื่อนไข: พร้อมจ่าย-พร้อมส่งชื่อ-พร้อมออกตั๋ว)

26,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Super Pro (3 กระเช้า) คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 8 วัน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)
เที่ยวครบ เที่ยวคุ้มกว่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า
- คุนหมิง เมืองเก่ากวนตู้-วัดหยวนทง-ตำหนักทอง-ช้อบปิ้ง
- ต้าหลี่ หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่า-โรงถ่าย 8 เทพอสูรฯ-กระเช้าชางซาน
- ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยก-เมืองเก่า-หมู่บ้านน้ำหยก- วัดยี่เฟิง-สระมังกรดำ-ภาพวาดไป๋ซา-โค้งแรกแยงซีเกียง- หุบผาเสือกระโจน
- จงเตี้ยน กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองเก่าจงเตี้ยน
ราคารวม ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป 800 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
3. ครบ 10 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน

เดินทาง Super Pro 10,18 ก.ย. 57 (26,999.-)
*** ราคาปกติ 29,999.-) ** ไม่แจกกระเป๋า
*** เงื่อนไข พร้อมส่งชื่อ พร้อมออกตั๋ว พร้อมจ่ายเต็ม ***

19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG-22,999.-) Super Pro (พัก 4 ดาว) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ+YR+CN TAX+TH TAX แล้ว (ประมาณ 4,500 บาท) ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนรถรวม 120 หยวน (660 บาท), หัวหน้าทัวร์ไทยตามเหมาะสม
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง  12,13 ก.ย. (19,999.-/ ราคาปกติ 22,999.)
เดินทาง 18-22 ต.ค. (25,999.- / ราคาปกติ 28,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก *
* เงื่อนไข พร้อมส่งชื่อ พร้อมจ่ายเต็ม พร้อมออกตั๋ว

31,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ทัวร์ 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน

รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชั่วโมง เป็นรถไฟเร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

เดินทาง  16 ก.ย. (31,999.-) / 19 ต.ค. (36,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

99,900 บาท
ทัวร์กรีซ (ML-MS) กรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9 วัน สนามบินสุวรรณภูมิ – ไคโร – เอเธนส์ – เกาะมิโคนอส– เกาะซานโตรินี่ – เมืองเอีย-เมืองฟิร่า –กรุงเอเธนส์ – เมืองเดลฟี – เมืองกาลัมบาก้า-เมทีโอร่า – กรุงเอเธนส์ – ไคโร– ไคโร

เดินทาง 10-18 ต.ค. (99,900.-)

59,900 บาท
ทัวร์โมร๊อกโค (UT-MS) Morocco 8 วัน 5 คืน กรุงเทพฯ-ไคโร– ราบัต-เมคเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส-เฟซ -ราบัต-เมคเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส-เฟซ- มาราเกช-มาราเกช–เอลจาดีด้า – คาซาบลังก้า-กรุงเทพฯ

เดินทาง 22 ต.ค. 21 พ.ย. 4 ธ.ค. (59,900.-)

22,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (ZG-RJ) ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ นองปิง 4 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น-หลอวู่ ซิตี้- SPENDID OF CHINA-นั่งรถรางชมหมู่บ้านวัฒนธรรม – โชว์แสง สี เสียง สุดตระการตา DANCING WITH DRAGON-เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน -วัดแชกงหมิว-นั

เดินทาง  9,11,16 ต.ค. (22,900.-)
เดินทาง  18,23,25,30 ต.ค. (23,900.-)
เดินทาง  6,13,20,27 พ.ย. (22,900.-)
เดินทาง  4 ธ.ค. (24,900.-)
เดินทาง  6,18,20 ธ.ค. (23,900.-)
เดินทาง  25 ธ.ค. (26,900.-)
เดินทาง  27 ธ.ค., 1 ม.ค. 2558 (28,900.-)

37,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-XJ) SURPRISE TOKYO OSAKA 6 DAYS 3 NIGHTS กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-นาริตะ – โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุสะ – โอไดบะ - ช้อปปิ้งชิบุย่า-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้า

เดินทาง  7,14,30 ต.ค.,6,13,20,26 พ.ย. (37,900.-)
เดินทาง  8,9 ต.ค. (38,900.-)
เดินทาง  21,23 ต.ค. (41,900.-)
เดินทาง  2,3,4,9,10,11 ธ.ค. (41,900.-)
เดินทาง 16,17,18 ธ.ค. (38,900.-)

15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี (ZG-8B) COLORFUL IN KOREA 5 DAYS 3 NIGHTS กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ-อินชอน–ประเทศเกาหลีใต้)หมูบ้านฝรั่งเศส–ONE MOUNT SNOW PARK KOREA-เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG–โรงแรมเมืองซูวอน- ช้อปปิ้งยอจู เอ้าท์เลท - กิมจิสคูล +ใส่ชุดประจำชา

เดินทาง  3,5,11,12,17,18,24,26 ก.ย. (16,900.-)
เดินทาง  6,8,9,14,15,20,21,23,27,29 ก.ย. (15,900.-)
  

55,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-TG) ทาคายาม่า TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 DAYS 4 NIGHTS กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ -โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ฟุชิมิ อินาริ – นั่งรถรางชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อาราชิยาม่า - นาโงย่า-นาโกย่า – ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซั

เดินทา  3,9,16,23,30 ก.ย. (55,900.-)
เดินทาง  7,10,14,25,28,31 ต.ค. (57,900.-)
เดินทาง  4,11,18,25 พ.ย. (55,900.-)

54,555 บาท
ทัวร์ภูฏาน (TS-B3) Beautiful Bhutan 5 วัน กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู–พูนาคา – ทิมพู - พาโร– กรุงเทพฯ

เดินทาง 10,17,24 ก.ย. (54,555.-) 
เดินทาง 1,8,15,22,29 ต.ค. (54,555.-)
เดินทาง 5,12,19,26 พ.ย. (54,555.-)

17,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (ML-CX) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ซัวเถาเยี่ยมญาติ 6 วัน 4 คืน สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ซัวเถา-เฮี่ยงบู๋ซัว-ไต่ฮงกง-วัดม่าโจ้-สุสานพระเจ้าตากสิน-วัดไคหยวน-วัดไทย-ถนนคนเดิน-อิสระเยี่ยมญาติเต็มวัน-เซินเจิ้น-หลอวู่-ฮ่องกง-ชิตี้ทัวร์-VICTORIA PEAK-REPULSE BAY-จิวเ

เดินทาง  13,20,27 ก.ย. (17,999.-)

19,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน (FJ-GE) TAIWAN AMAZING ไต้หวัน 4 วัน กรุงเทพฯ-ไทเป-หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–ศู

เดินทาง  11,12,18,25,26 ก.ย. (19,900.-)

69,900 บาท
(SW-UL) อิตาลี–สวิส–ฝรั่งเศส (แวร์ซายส์) 8 วัน โรม–ปิซ่า–ฟลอเร้นซ์–เกาะเวนีซ–ยอดเขาทิตลิส–ลูเซิร์น สตราสบูร์ก–รถไฟด่วน ที.จี.วี.–ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์

เดินทาง 6,20 ต.ค. (69,900.-) / 29 ธ.ค. (71,900.-)

13,900 บาท
ทัวร์พม่า (MX-DD) ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ่คะวาย (ตักบาตรพระสงฆ์ 500 กว่ารูป) – พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอร์) พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถ ขึ้น-ลง เขาพระธาตุอินทร์แขวน)-พระธาตุอินทร์แขวน

เดินทาง  12,18,19,26 ก.ย.. (13,900.-)
เดินทาง  9,10,16,24,30,31 ต.ค. (14,900.-)
เดินทาง  6,7,13,14,20,21,27,28 พ.ย. (14,900.-)
เดินทาง  4 ธ.ค. (15,900.-)
เดินทาง  11,12,19,25,26,28,29 ธ.ค. (15,500.-)
เดินทาง  1,2 ม.ค. 2558 (18,900.-)
 

49,999 บาท
ทัวร์ภูฏาน (PV-B3) ภูฏาน 5 วัน 4 คืน สุวรรณภูมิ – พาโร – ทิมพู-ทิมพู – พูนาคา – วังดี-วังดี – ทิมพู – พาโร-พาโร – พิชิตยอดเขา ทักซัง-พาโร –กรุงเทพ

เดินทาง  4,11,18,25 ก.ย. 2,9,23,30 ต.ค. (49,999.-)
เดินทาง  6,13,20,27 พ.ย. 5,6,31 ธ.ค. (49,999.-)
เดินทาง 18,25 ธ.ค. (49,000.-)